Month: December 2023

สำหรับนักธุรกิจที่มีช่องทางการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างการมีเว็บไซต์ของตนเองนั้น อาจจะเคยได้ยินคำว่าการทำ SEO กันมาบ้าง ซึ่งก็คือการทำ Search Engine Optimization คือกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ จนเครื่องมือการค้นหาอย่าง Google เข้ามาตรวจสอบองค์ประกอบต่าง ๆ จนเชื่อได้ว่าเว็บไซต์ของเราน่าเชื่อถือ…